Miljöledningsplan

CAMPUS ÖSTERSUND

Introduktion

Denna miljöplan är ett led i vidareutvecklingen av Campus Östersunds företagskultur och syftar till att vara ett styrdokument för det övergripande förbättringsarbetet inom miljö inför förädlingen av Campus Östersund. Denna miljöplan är integrerad med projektets kvalitetsplan. Miljöplanens grund vilar på Campus grundläggande värderingar inom etik och moral och ska ge projektets parter insikt om att miljöledning är bland de högst prioriterade områdena för Campus organisation. Detta dokument är ett levande dokument som förbättras med regelbundna mellanrum.

1 Omfattning och tillämpning

1.1 Omfattning

Denna miljöplan omfattar standarder enligt SS-EN ISO 14001:1996 för vägledning och uppbyggnad av ett miljöledningssystem för Campusprojektet.

1.2 Bolagets bakgrund

Bolaget bildades 1997 och såldes 2004 till Acta Kapitalförvaltning.

1.3 Bolagets avsikt med kommande projekt och nyttjarnas verksamhet

A4 Campus AB som ingår i Regementsfastigheter Holding har som affärsidé att ge Acta:s kapitalplacerare en trygg investering med en bättre avkastning än banksparande.

1.4 Fastighetens läge, omgivning och storlek

A4 området ligger i centrala delarna av Östersund. Området begränsas av Regementsgatan, Biblioteksgatan, Genvägen. Stuguvägen samt Återvändsgränd.

Området omfattar ca 17 ha mark och 55 000 m2 lokalarea.

1.5 Projektets omfattning

Med projektet avses förvaltning och förädling av fastigheten Kv Artilleristen 1 i Östersund.

2 Referenser

2.1 Bindande referenser

Det finns inga bindande referenser för denna vägledning enligt ISO 14001.

2.2 Normerade referenser

Referens för projektets genomdrivande är Campus AB:s kvalitetssystem som är uppbyggt enligt bolagets TQM-system.

3 Definitioner

Ständiga förbättringar
En process för att för bättra miljöledningssystemet för att uppnå bättre total miljöprestanda i enlighet med organisationens miljöpolicy.

Miljö
Omgivningar där organisationen verkar, vilket omfattar luft, vatten, mark, naturresurser, flora, fauna, människan samt samspelet mellan dessa. I detta sammanhang sträcker sig omgivningen inifrån en organisation och ut till det globala systemet.

Miljöaspekt
Delar av en organisations aktiviteter/ verksamhet produkter eller tjänster som kan inverka på miljön.

Direkta miljöaspekter
Miljöaspekter som organisationen har kontroll över inom sitt miljöledningssystem.

Indirekta miljöaspekter
Miljöaspekter som organisationen inte har full kontroll över inom sitt miljöledningssystem men som är resultat av organisationens verksamhet.

Miljöledningssystem
En del av Campuss övergripande ledningssystem som omfattar organisationsstruktur, planering, ansvar, praxis, rutiner, processer och resurser för att utveckla, införa, uppfylla, revidera och underhålla miljöpolicyn.

Miljöledningsplan
Denna plan och de rutiner som ansluter till denna och som beskriver de delar i miljöledningssystemet som omfattar det aktuella delprojekten under förädlingen av A4 området.

Miljöplaner
De dokument, projektörers och entreprenörers projekt- och objektsanpassade miljöplaner som ansluter till Campus Östersunds miljöledningsplan

4 Krav på miljöledningssystemet

4.1 Allmänna krav

Campus upprätthåller och underhåller ett miljöledningssystem enligt de krav som anges i detta avsnitt.

4.2 Miljöpolicy

Campus företagskultur bygger på fyra hörnstenar:

  • Kvalitet
  • Miljö
  • Energi
  • Etik och Moral

A4 Campus AB som ingår i Regementsfastigheter Holding har som affärsidé att ge Acta:s kapitalplacerare en trygg investering med en bättre avkastning än banksparande.

A4 Campus AB som ingår i Regementsfastigheter Holding har som affärsidé att ge Acta:s kapitalplacerare en trygg investering med en bättre avkastning än banksparande.

För varje hörnsten finns en policy som är fastställd av ledningen. Kvalitetsbegreppet är den sammanhållande kraften bakom allt arbete inom Campus och grunden för vår företagskultur.

För oss betyder ordet kvalitet att motsvara eller överträffa våra kunders förväntningar. Det handlar om att leverera produkter och tjänster med bättre funktion och ekonomi än vad konkurrenterna kan erbjuda. Vi försöker att överträffa förväntningarna genom att arbeta nära våra kunder, hålla en kontinuerlig dialog och vara lyhörda för förändringar som kan leda till förbättringar.

4.2.1 Campus Östersunds Miljöpolicy

 A4 Campus skall ha ett engagerat miljöarbete som skall verka för ständiga förbättringar samt ge mycket goda referenser från våra kunder till nya och befintliga kunder.

 Inom Campus Östersund ska vi bidra med lägsta möjliga miljöbelastning jämfört med universitets- och högskoleområden nationellt och internationellt.

 Inom Campus Östersund ska vi följa teknikutveckling, ta tillvara nya rön och följa miljölagstiftningen. Vi ska underhålla miljöplan och kvalitetsplan för att säkerställa ständigt minskad miljöbelastning inom området.

4.3 Planering

4.3.1 Miljöaspekter

Nedanstående områden visar de processer som Campus Östersund bedriver, enligt 5.9 kvalitetsplan, och som kan ge upphov till miljöpåverkan. För de betydande miljöaspekterna kommer rutiner att utarbetas för att säkerställa så liten miljöpåverkan som möjligt.

 1 Planläggning
 2 Uthyrning
 3 Investering
 4 Infrastruktur
 5 Hyresgästanpassning
 6 Förvaltning
 7 Administrativ förvaltning
 8 Teknisk förvaltning

För varje process upprättas en rutin för identifiering av möjlig miljöpåverkan och fastställande av miljömål.

RM1:1 – Miljöaspekter Planläggning
RM2:1 – Miljöaspekter Uthyrning
RM3:1 – Miljöaspekter Investering
RM4:1 – Miljöaspekter Förvaltning

4.3.2 Lagar och andra krav

Exempel på lagar och andra krav som berör Campus Östersunds betydande miljöaspekter är:
Miljöbalken
Plan- och Bygglagen

OBS- och Begränsningslistan

Campus övergripande miljömål
De lagar och andra krav som berör Campus Östersunds internkontroll av arbetsmiljön finns församlade i koncerngemensam internkontrollpärm.

För identifiering och tillgång till de lagkrav och andra krav som organisationen berörs av och som är direkt tillämpliga på de betydande miljöaspekterna gäller fastställd rutin.

RM5- Lagar och andra krav.

4.3.3 Övergripande miljömål och detaljerade miljömål

Campus Östersund skapar ett ekologiskt hållbart stadskvarter. Det innebär att miljömål formuleras för varje enskild aktivitet som Campus Östersund bedriver och som kan medföra en betydande miljöpåverkan.

RM1:2 – Miljömål Planläggning
RM2:2 – Miljömål Uthyrning
RM3:2 – Miljömål Investering
RM4:2 – Miljömål Förvaltning

4.3.4 Miljöledningsprogram

Campus Östersund upprättar och underhåller program för att uppnå sina övergripande och detaljerade miljömål.

RM1:3 – Miljöprogram Planläggning
RM2:3 – Miljöprogram Uthyrning
RM3:3 – Miljöprogram Investering
RM4:3 – Miljöprogram Förvaltning

4.4 Införande och drift

4.4.1 Organisationsstruktur och ansvar

Beställarens organisation
Byggherre/ Fastighetsägare A4 Campus AB, Östersund
Fastighetschef/ Projektledare/ Thomas Fuchs

Kvalitetsansvarig
Koncernfunktioner Campus AB, Thomas Fuchs

Övriga aktörer namnges i dokument tillhörande rutin för kvalitetssäkring av investeringsprocessen punkt 4.3, och kvalitetsplan Campus Östersund punkt 5.01.

Generalkonsult och Arkitekt
Projekteringsansvarig
Ansvarig för miljöfrågor projektering
Ansvarig för kvalitetsfrågor projektering
El projektering
VVS projektering
Inredning
Logistiker
Hissprojektör
Styr-, regler projektör
Kylkonstruktör
Sakkunnig brand
Mark och Landskapsarktitekt
Geotekniker
Entreprenörer (Bygg och Installatörer mfl.)
Brukare
Fastighetschef
Ansvarig för miljöfrågor
Handläggare miljöutvecklingsprojekt

4.4.2 Utbildning, medvetenhet och kompetens

Campus Östersund identifierar behovet av utbildning och behovet av praktisk erfarenhet under de olika aktivitetsskedena. Anställda och av Campus Östersund upphandlade aktörer ska känna till:

A. Betydelsen av Campus Östersunds och Mittuniversitetets miljöpolicy, rutiner och miljöledningssystem.
B. Den betydande miljöpåverkan, verklig eller potentiell som dess aktiviteter kan ge upphov till. Möjligheter till förbättring genom personliga insatser.
C. Sina roller och sitt ansvar för att uppnå överensstämmelse med miljöpolicy, fastställda rutiner och krav.

RM1:4 – Utbildning Planläggning
RM2:4 – Utbildning Uthyrning
RM3:4 – Utbildning Investering
RM4:4 – Utbildning Förvaltning

4.4.3 Kommunikation

Miljö är en stående punkt på samtliga möten som hålls. Rutinbeskrivning för vilka frågor som tas upp i olika möten beskrivs i RM7.

RM1:5 – Miljömöten och kommunikation Planläggning
RM2:5 – Miljömöten och kommunikation Uthyrning
RM3:5 – Miljömöten och kommunikation Investering
RM4:5 – Miljömöten och kommunikation Förvaltning

4.4.4 Dokumentation av miljöledningssystem

Dokumentation förvaras i särskild upprättad pärm. Dokumentation sker i enlighet med upprättade rutin RM8.

RM6 – Dokumentation av miljöledningssystemet

4.4.5 Dokumentstyrning

Dokumentstyrning sker i enlighet med upprättade rutin RM9.

RM7 – Dokumentstyrning

4.4.6 Verksamhetsstyrning

Campus Östersunds miljöledningsarbete sker i enlighet med upprättade rutiner RM 1-14

4.4.7 Nödlägesberedskap

Campus Östersund upprättar i samråd med räddningstjänsten i Östersunds kommun rutiner för brandtillbud.

RM8 – Nödlägesberedskap

4.5 Kontroll och korrigerande åtgärder

4.5.1 Övervakning och mätning

Efter identifiering av betydande miljöaspekter mäts och övervakas miljöpåverkande aktiviteter regelbundet.

RM9 – Övervakning och mätning

4.5.2 Avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder

Avvikelser ses som fel i processtyrningen varför de behandlas och följs upp som fel. Behandling av avvikelse hanteras enligt Campus Östersunds kvalitetsplan punkt 5.13.

4.5.3 Redovisande dokument

Handlingar tillhörande miljöledningssystemet förvaras i särskild upprättat pärmsystem. Miljöredovisande dokument ska vara tydliga, identifierbara och gå att spåra till respektive aktivitet eller tjänst.

RM10 – Redovisande dokument

4.5.4 Revision av miljöledningssystem

Kvalitets- och miljörevisioner genomförs under januari. Revisionerna genomförs under ledning av fastighetschef eller av fastighetschef utsedd person.

RM11 – Revision

4.6 Ledningens genomgång

Denna plan för miljöledning är genomgången och godkänd av A4 Campus AB´s VD Thomas Fuchs. Fastighetschefens genomgång baseras på revisionsrapporterna och omfattar även genomgång av ändrade förutsättningar och åtagandet om ständig förbättring.

RM12 – Ledningens genomgång

5 Korsreferens mellan ISO 14001 och ISO 9001

Standard Standard
ISO 14001 ISO 9001
Introduktion 0
Omfattning och tillämpning 1
Omfattning 1.1
Bolagets bakgrund 1.2
Bolagets avsikt 1.3
Fastighetens läge, omgivning och storlek 1.4
Projektets omfattning 1.5
Referenser 2
Bindande referenser 2.1
Normerade referenser 2.2
Definitioner 3
Krav på miljöledningssystemet 4
Allmänna krav 4.1 4.2.1 Miljöpolicy 4.2 4.1.1
Planering 4.3
Miljöaspekter 4.3.1
Lagar och andra krav 4.3.2 Lagkrav finns angivna
Övergripande miljömål och detaljerade miljömål 4.3.3 Mål finns angivna
Miljöledningsprogram 4.3.4
Införande och drift 4.4
Organisation 4.4.1 4.1.2
Utbildning, medvetenhet och kompetens 4.4.2 4.18
Kommunikation 4.4.3
Dokumentation av miljöledningssystemet 4.4.4 4.2.1
Dokumentstyrning 4.4.5 4.5
Verksamhetsstyrning 4.4.6 4.2.2
Nödlägesberedskap 4.4.7 4.3.3;4.4,4.6-4.7
Kontroll och korrigerande åtgärder 4.5
Övervakning och mätning 4.5.1 4.10,4.12,4.20,4.11
Avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder 4.5.2 4.14
Redovisande dokument 4.5.3 4.16
Revision av miljöledningssystem 4.5.4 4.17
Ledningens genomgång 4.6 4.1.3

Tillhörande rutiner
RM1:1 – Miljöaspekter Planläggning Identifiering !
RM2:1 – Miljöaspekter Uthyrning
RM3:1 – Miljöaspekter Investering
RM4:1 – Miljöaspekter Förvaltning
RM1:2 – Miljömål Planläggning Mål !
RM2:2 – Miljömål Uthyrning
RM3:2 – Miljömål Investering
RM4:2 – Miljömål Förvaltning
RM1:3 – Miljöprogram Planläggning Åtgärdsprogram !
RM2:3 – Miljöprogram Uthyrning
RM3:3 – Miljöprogram Investering
RM4:3 – Miljöprogram Förvaltning
RM1:4 – Utbildning Planläggning
RM2:4 – Utbildning Uthyrning
RM3:4 – Utbildning Investering
RM4:4 – Utbildning Förvaltning
RM1:5 – Miljömöten och kommunikation Planläggning
RM2:5 – Miljömöten och kommunikation Uthyrning
RM3:5 – Miljömöten och kommunikation Investering
RM4:5 – Miljömöten och kommunikation Förvaltning
RM5 – Lagar och andra krav
RM6 – Dokumentation av miljöledningssystemet
RM7 – Dokumentstyrning
RM8 – Nödlägesberedskap
RM9 – Övervakning och mätning
RM10 – Redovisande dokument
RM11 – Revision
RM12 – Ledningens genomgång Uppföljning och Förbättring !