Farligt avfall

Det är sådant som skadar vår miljö och människor på ett negativt sätt. Kemikalier elektronik och läkemedel är exempel på varor som räknas som farligt avfall och ska hanteras varsamt. Detta måste lämnas på återvinningscentraler det kostar inget.

  • Batterier ska lämnas i avsedd behållare.
  • Överblivna läkemedel återlämnas till apotek som i sin tur ser till att de tas om hand på rätt sätt genom destruktion

För att hindra att det farliga avfallet från att spridas i vår miljö ska det lämnas in för att sedan kunna omhändertas på rätt sätt. Det farliga avfallet får inte spolas ut i avloppet eller slängas bland de vanliga soporna. Vare sig restavfallshanteringen eller våra vattenreningsverk klarar av att fånga upp gifterna i det farliga avfallet vilket gör att de sprids vidare i vår miljö, till exempel till våra sjöar eller ut i luften.