Brandskydd

BRANDSKYDDSPOLICY

Med brandskydd avses det samlade arbetet inom A4 Campus AB att förhindra och förebygga skador på person, egendom och miljö. Vidare avses de åtgärder som krävs för att uppfylla gällande myndighetskrav. Det systematiska brandskyddsarbetet omfattar samtliga byggnader och verksamheter där A4 Campus AB har ett ansvar i form av arbetsgivare eller fastighetsägare. Som ett led i det systematiska brandskyddsarbetet har riktlinjer utarbetats för det byggnadstekniska och organisatoriska brandskyddet inom bolaget.

Riktlinjerna, som underställs denna brandskyddspolicy, behandlar organisationsstruktur för det systematiska brandskyddsarbetet, byggnadstekniska kravnivåer mm.

Syfte

Syftet med det systematiska brandskyddsarbetet är att säkerställa en enhetlig och ändamålsenlig brandskyddsnivå vilken så långt som möjligt förhindrar uppkomst av brand och vidare minimerar risken för personskador samt skador på egendom och miljö till följd av brand. Brandskyddet skall upprätthållas och utvecklas inom verksamheten genom kunnig och motiverad personal.

Mål

  • Att en brandskyddsorganisation genom fastlagt ansvar, fastlagda befogenheter, god kunskap och fungerande rutiner medger ett effektivt förebyggande brandskyddsarbete där skador på personer, egendom och miljö minimeras.
  • Att de byggnader som ägs av A4 Campus AB genom en kontinuerlig avstämning och uppföljning, skall uppvisa en god balans mellan brandskydd och brandrisker.
  • Att berörd personal inom A4 Campus AB skall vara medvetna om och utbildade i brandskyddets betydelse och inneha kunskap om bolagets brandskyddsarbete avseende förebyggande brandskydd.