Gemensamma värderingar

 Gemensamma värderingar

 Delaktighet
 - Arbetsklimatet skall kännetecknas av engagemang, förtroende och lojalitet
- Vi skall föra en kontinuerlig dialog med medarbetare, kunder och samarbetspartners kring de beslut som berör dem
- Varje enskild medarbetare skall känna förtroende för att utföra och utveckla sina arbetsuppgifter
- Varje enskild medarbetare skall se sin roll i helheten av vårt uppdrag.

 Tydlighet
- Vi skall ha en rak, ärlig, öppen och tydlig information och kommunikation, såväl internt som externt
- Beslutsordningen skall vara tydlig och väl känd i organisationen
- Våra mål skall vara väldefinierade inom alla processer och nivåer i företaget. 

Respekt
- Vi skall bemöta egna medarbetare, kunder och samarbetspartners med ärlighet och respekt
- Vi skall behandla andra som vi själva vill bli behandlade och motverka våra egna och omvärldens fördomar
- Vi skall ta hänsyn till de synpunkter och förslag som framförs samt följa upp dem på ett systematiskt sätt. 

Prestigelöshet
 - Vi skall tillvarata var och ens kunskap, oavsett titel eller befattning
- Det skall kännas naturligt att ändra på redan fattade beslut om det gagnar kunden, företaget eller samhället
- Vi bör ständigt sträva efter att öka vår kunskap, bland annat genom att lära av våra misstag och vara lyhörda för andras åsikter
- Generositeten hos oss skall kännetecknas av att goda prestationer tydligt uppmärksammas och visas uppskattning.

Kreativitet
- Som medarbetare hos oss skall vi ha en hög ambitionsnivå och vara lyhörda för nya idéer
- Vi skall arbeta för att hitta kreativa lösningar vid problem och konflikter
- För att bibehålla och utveckla vår status som ett kunskapsföretag skall personalens kompetens tillvaratas och kompetensutveckling uppmuntras.

Miljömedvetenhet
- Vi skall verka för att hushålla med jordens ändliga resurser
- Det är naturligt att vi arbetar aktivt med kunder och leverantörer för användandet av sunda material
- Vi skall tillhandahålla en god fysisk, psykisk och social arbetsmiljö för våra medarbetare
- De lokaler vi hyr ut skall anpassas för att leva upp till våra kunders krav på en god fysisk arbetsmiljö.

Affärsmässighet
-
Som ett affärsdrivande företag skall vi arbeta mål- och resultatinriktat och känna till konkurrensen på den lokala marknaden
- Samtliga medarbetare skall uppträda kompetent mot kunder och samarbetspartners och motsvara de kontrakt vi upprättar.