Fastigheterna

De flesta av de äldre byggnaderna inom området är exteriört kulturskyddade och har efter varsam ombyggnad till universitetslokaler bibehållit sin karaktär. Kulturskyddet innebär att de gamla fasaderna inte får förändras och att karaktären kring Studentplan ska behållas. Den stora öppna ytan finns kvar och rummet begränsas som det alltid gjorts med de vackra gamla byggnaderna i en måttlig skala. Av praktiska skäl är planen gräsbeväxt och inte som tidigare täckt med grus.

Den man som närmast var huvudansvarig för den arkitektoniska utformningen av kasernetablissemanget var arkitekt Erik Josephsson, som var ansvarig för huvuddelen av svensk kasernbyggnation under den ur denna synpunkt mycket expansiva tiden 1890 – 1929. Bygganderna är utförda i vasarenässansarkitektur med putsade fasader och kalkstenssocklar. Hösten 1893 var Kanslihuset, Hus B, färdigbyggd.

Det avstängda regementsområdet har förvandlats till en levande del av staden. Här finns matställen och vackra utemiljöer utsmyckade med spännande konst. Nya viktiga stadsrum har skapats. Den stora öppna planen, torget och parken är viktiga mötesplatser inom Campus för såväl studenter som Östersundare.

De nya byggnaderna visar på en framtid samtidigt som de är inpassade i det kulturskyddade mönstret. Blandningen av gammalt och nytt ger en levande och kreativ miljö för de studenter som tillbringar några viktiga år inom Campus och Östersund.